С решение на МС на Р. България от 17.08.2018 г. беше одобрена НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ“ (е-здраве)

Електронно здравеопазване (е-здраве) означава използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в здравни продукти, услуги и процеси в съчетание с организационни промени и нови умения с цел да се подобрят както здравето на гражданите, така и ефикасността при предоставянето на здравни услуги.

Програмата следва насоките на Европейския план за действие при въвеждане на електронно здравеопазване до 2020 г. и се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ) 2030.

Общата цел на Програмата е подобряване качеството и своевременността на медицинската помощ при оптимизиране на разходите за информатизираните дейности и намаляване на натоварването на медицинския персонал с технически и с административни задачи.

С подписването на 16.11.2018г на СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на образованието и науката, в качеството на финансиращ орган и Медицински университет – София, водещ партньор и координатор на Консорциума за изпълнение на Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)”, беше даден старт на Програмата.